แสดงปฎิทินการประเมินปีปัจจุบัน   ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
   (ภาระงานตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 - สิงหาคม 2560)


พนักงานสายปฏิบัติการ (ผู้รับการประเมิน)
01 ม.ค.2559 - 01 ม.ค.2559 บันทึกหรือแก้ไข กรรมการประเมิน
01 ม.ค.2559 - 01 ม.ค.2559 บันทึกหรือแก้ไข ข้อตกลงร่วมก่อนปฏิบัติงาน (Job Agreement)
01 ม.ค.2559 - 01 ม.ค.2559 บันทึกหรือแก้ไข ภาระงานที่ได้ปฏิบัติ (Job Achievement)
01 ม.ค.2559 - 01 ม.ค.2559 ประเมินผลงานและพฤติกรรมของตนเอง เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา (กรณีสังกัดส่วน/หน่วย)
01 ม.ค.2559 - 01 ม.ค.2559 รับทราบผลและยืนยันผลการประเมิน (แสดงความคิดเห็นต่อผลการประเมิน,ร้องทุกข์)


ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน)
01 ม.ค.2559 - 01 ม.ค.2559 พิจารณาอนุมัติ กรรมการประเมิน
01 ม.ค.2559 - 01 ม.ค.2559 พิจารณาอนุมัติ ข้อตกลงร่วมก่อนปฏิบัติงาน (Job Agreement)
01 ม.ค.2559 - 01 ม.ค.2559 ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
01 ม.ค.2559 - 01 ม.ค.2559 ประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นของผู้ใต้บังคับบัญชา
01 ม.ค.2559 - 01 ม.ค.2559 แจ้งผล/หารือผลการปฏิบัติงาน

 

   
(MIS Project):: wusas.wu.ac.th::: Walailak University @2005