ข่าวประกาศ ::
  • ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารและพนักงานบันทึกภาระงานที่ได้ปฏิบัติได้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ระบบจะปิดเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาประเมินในช่วงเวลาของการประเมินตามรอบหรือการประเมินประจำปี
  Today News :     หากท่านใช้โปรแกรมแล้วประสบปัญหา/มีข้อเสนอแนะ กรุณาโทรติดต่อที่ 3710หรือ 3462 จักขอบคุณยิ่ง

(MIS Project):: wusas.wu.ac.th::: Walailak University @2005